STE-STS Series2410.1808.6125 125V72V63V-2020-5-08.pdf