1032T Series300V.350V.400V.500V.600V.0.2A-5A-2020-06-17.pdf